1 A Em 1. Terra-cotta 2. shogun 3. piyudalismo C. Ti P I 4. Yangban 5. Hangul e. 6. Yayoi 7, celadon B a. Tumutukoy sa berdeng porselana b. Siya ang mandirigmang tagasunod c. Tumutukoy sa mayayamang Koreano d. Sila ang namuno sa Japan Halimbawa nito ang Shang, Zhou, Ming, at iba pa . f. Tumutukoy sa pamilya o tribo g. Sistema ng pagsulat ng Koreano h. Binubuo ng mga amo at alipin/ basalyo i. Tumutukoy sa mga may-ari ng lupa j. Panahon ng pagtatayo ng Great Wall of China k. Sila ang mga sinaunang tao sa Japan. 1. Tumutukoy sa luwad 8. sapilitang trabaho 9. uji – 10. dinastiya, please i need the answer!!

22 sec read


1 A Em 1. Terra-cotta 2. shogun 3. piyudalismo C. Ti P I 4. Yangban 5. Hangul e. 6. Yayoi 7, celadon B a. Tumutukoy sa berdeng porselana b. Siya ang mandirigmang tagasunod c. Tumutukoy sa mayayamang Koreano d. Sila ang namuno sa Japan Halimbawa nito ang Shang, Zhou, Ming, at iba pa . f. Tumutukoy sa pamilya o tribo g. Sistema ng pagsulat ng Koreano h. Binubuo ng mga amo at alipin/ basalyo i. Tumutukoy sa mga may-ari ng lupa j. Panahon ng pagtatayo ng Great Wall of China k. Sila ang mga sinaunang tao sa Japan. 1. Tumutukoy sa luwad 8. sapilitang trabaho 9. uji – 10. dinastiya


please i need the answer!!​

░██████╗██╗░░░██╗░██████╗

██╔════╝██║░░░██║██╔════╝

╚█████╗░██║░░░██║╚█████╗░

░╚═══██╗██║░░░██║░╚═══██╗

██████╔╝╚██████╔╝██████╔╝

╚═════╝░░╚═════╝░╚═════╝░


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.