1. Pilun at isulat ang titik ng napiling sagot sa sagutang papel. 1. Isang paglalahad ng sariling opinyon o kuro-kuro ng sumulat tungkol sa isang bagay o paksa. a. alamat b. nobela c. maikling kuwento d. sanaysay 2. Ang salitang Essay (sanaysay) ay hango sa salitang Pranses na a. Essaye b. Essayer c. Esayer d. Esaye 3. Ang bahagi ng sanaysay na naglalahad ng kaisipan o suliranin. a. katawan b. panimula c. tunggalian d. konklusyon 4. Ang bahagi ng sanaysay na kinakailangang maging mayaman sa kaisipan at nagtataglay ng kaisahan ng mga detalye. a. katawan b. panimula c. tunggalian d. konklusyon 5. Ang bahagi ng sanaysay na nagbubuod ng mga idevang nakapaloob sa kabuuan nito. a. katawan b. panimula c. tunggalian d. konklusyon 6. Ilang bahagi mayroon ang sanaysay? a. dalawa b. tatlo c. apat d. lima 7. Uri ng sanaysay na ang paksa ay tinatalakay sa paraang personal. a. di-pormal b. pormal c. tuluyan d. konklusyon 8. Ang ibig sabihin ng salitang Essayer sa wikang Pranses ay a. sumubok b. magpaliwanag c. magsaliksik d. sumayaw 9. Ang sanaysay ay nagsimulang yumabong sa mga sulatin ni a. Alejandro G. Abadilla c. Lao Tzu b. Michel de Montaigne d. Severino Reyes 10. Ano ang dalawang uri ng sanaysay? a. sanhi at bunga c. pormal at di-pormal b. positibo at negatibo d. maanyo at walang anyo

48 sec read


1. Pilun at isulat ang titik ng napiling sagot sa sagutang papel. 1. Isang paglalahad ng sariling opinyon o kuro-kuro ng sumulat tungkol sa isang bagay o paksa. a. alamat b. nobela c. maikling kuwento d. sanaysay 2. Ang salitang Essay (sanaysay) ay hango sa salitang Pranses na a. Essaye b. Essayer c. Esayer d. Esaye 3. Ang bahagi ng sanaysay na naglalahad ng kaisipan o suliranin. a. katawan b. panimula c. tunggalian d. konklusyon 4. Ang bahagi ng sanaysay na kinakailangang maging mayaman sa kaisipan at nagtataglay ng kaisahan ng mga detalye. a. katawan b. panimula c. tunggalian d. konklusyon 5. Ang bahagi ng sanaysay na nagbubuod ng mga idevang nakapaloob sa kabuuan nito. a. katawan b. panimula c. tunggalian d. konklusyon 6. Ilang bahagi mayroon ang sanaysay? a. dalawa b. tatlo c. apat d. lima 7. Uri ng sanaysay na ang paksa ay tinatalakay sa paraang personal. a. di-pormal b. pormal c. tuluyan d. konklusyon 8. Ang ibig sabihin ng salitang Essayer sa wikang Pranses ay a. sumubok b. magpaliwanag c. magsaliksik d. sumayaw 9. Ang sanaysay ay nagsimulang yumabong sa mga sulatin ni a. Alejandro G. Abadilla c. Lao Tzu b. Michel de Montaigne d. Severino Reyes 10. Ano ang dalawang uri ng sanaysay? a. sanhi at bunga c. pormal at di-pormal b. positibo at negatibo d. maanyo at walang anyo​

Answer:

1. D

2.

3.c

4. a

5.

6.

7d

8 c

9a

10 c

correct me if I am wrong


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.