2.) 4. Ayon kay Dr. Manuel Dy, ang tao ay may tatlong mahahalagang sangkap na nagpapabukod-tangi sa kanya sa iba pang nilikha. Alin sa mga sumusunod ang tatlong mahahalagang sangkap?, a.) A. Mata, Tainga, Paa, b.) B. Cellphone, Damit, Alahas, c.) . Puso, Mata, Bunganga, d.) D. Isip, Puso, Kamay o Kata , 3.) 3. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa katangian ng isip?, a.) A. Ang isip ay may kapangyarihang mag-alala, b.) B. Ang isip ay may kapangyarihang mangatwiran, c.) C. Ang isip ay may kapangyarihang maglapat ng pagpapasya, d.) D. Ang isip ay may kapangyarihang umunawa sa kahulugan ng buhay, Quiz Title: Q2- ESP7-TAYAHIN 1, Directions: Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng pinakatamang sagot., 1.) 1. Bakit sinasabing ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos?, a.) A. Dahil siya ay may isp, puso at katawan, b.) B. Dahil may damdamin kaya2019t siya ay nasasaktan, c.) C. Dahil may kakayahan siyang suportahan ang sarili, d.) D. Dahil sa kakayahan niyang makaalam at magpasya nang malaya, 2.) 4. Ayon kay Dr. Manuel Dy, ang tao ay may tatlong mahahalagang sangkap na nagpapabukod-tangi sa kanya sa iba pang nilikha. Alin sa mga sumusunod ang tatlong mahahalagang sangkap?, a.) A. Mata, Tainga, Paa, b.) B. Cellphone, Damit, Alahas, c.) . Puso, Mata, Bunganga, d.) D. Isip, Puso, Kamay o Katawan, 3.) 3. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa katangian ng isip?, a.) A. Ang isip ay may kapangyarihang mag-alala, b.) B. Ang isip ay may kapangyarihang mangatwiran, c.) C. Ang isip ay may kapangyarihang maglapat ng pagpapasya, d.) D. Ang isip ay may kapangyarihang umunawa sa kahulugan ng buhay, 4.) 4. Ano ang pangunahing gamit ng isip?, a.) A. Mag-isip, b.) B. Umunawa, c.) C. Magpasya, d.) D. Magtimbang ng esensya ng buhay, 5.) Alin sa mga sumsunod ang tunguhin ng kilos-loob?, a.) A. Kabutihan, b.) B. Katotohanan, c.) C. Kaalaman, d.) D. Karunungan, 6.) Paano tunay na mapamahalaan ng tao ang kanyang kilos?, a.) A. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng control sa sarili o disiplina, b.) B. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kalayaan at kilos-loob, c.) C. Sa pamamagitan ng pagdaan sa mahabang proseso ng pag-iisip at pamimili, d.) D. Sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga taong nakaaalam at puno ng karanasan, 7.) Alin sa mga sumusunod na tungkulin ang nararapat upang mabigyan ng tao ang halaga ng kanyang isip at kilos-loob?, a.) A. Kilalanin,sanayin,at gawing ganap, b.) B. Sanayin paunlarin at gawing ganap, c.) C. Pagtibayin,kilalanin at gawing ganap, d.) D. Kilalanin, sanayin, paunlarin at gawing ganap, 8.) Analohiya: Isip: Kapangyarihang mangatwiran —kilos-loob :____________________________, a.) A. Kapangyarihang magnilay,sumangguni, magpasya at kumilos, b.) B. Kapangyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang pinili, c.) C. Kapanyarihang magnilay, pumili, magpasya at isakatuparan ang pasya, d.) D. Kapangyarihang makadama, kilalanin ang nadarama at ibahagi ang nadarama, 9.) Sa larangan ng lakas, alin o sino ang nakahihigit?, a.) A. Mga ibon dahil mataas sila sa paglipad, b.) B. Mga isda, matagal at malalim silang nakalalangoy sa tubig, c.) C. Ang tao dahil nagagawa nito ang lahat na nabanggit nang higit pa, d.) D. Ang mga hayop sa gubat dahil kaya nilang tumakbo ng mabilis at umakyat sa mataas na puno ng kahoy, 10.) Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na ang tao ay may katangiang 201c pagkapanginoon201d?, a.) A. Siya lamang ang may isip, b.) B. Siya ay isang hari ng mga nilikha, c.) C. May kapangyarihan siyang gamitin ang lahat ng nilikha, d.) D. May tungkulin siyang pangalagaan ang iba pang nilikha

2 min read


2.) 4. Ayon kay Dr. Manuel Dy, ang tao ay may tatlong mahahalagang sangkap na nagpapabukod-tangi sa kanya sa iba pang nilikha. Alin sa mga sumusunod ang tatlong mahahalagang sangkap?


a.) A. Mata, Tainga, Paa
b.) B. Cellphone, Damit, Alahas
c.) . Puso, Mata, Bunganga
d.) D. Isip, Puso, Kamay o Kata
3.) 3. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa katangian ng isip?
a.) A. Ang isip ay may kapangyarihang mag-alala
b.) B. Ang isip ay may kapangyarihang mangatwiran
c.) C. Ang isip ay may kapangyarihang maglapat ng pagpapasya
d.) D. Ang isip ay may kapangyarihang umunawa sa kahulugan ng buhay

Quiz Title: Q2- ESP7-TAYAHIN 1
Directions: Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng pinakatamang sagot.
1.) 1. Bakit sinasabing ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos?
a.) A. Dahil siya ay may isp, puso at katawan
b.) B. Dahil may damdamin kaya’t siya ay nasasaktan
c.) C. Dahil may kakayahan siyang suportahan ang sarili
d.) D. Dahil sa kakayahan niyang makaalam at magpasya nang malaya
2.) 4. Ayon kay Dr. Manuel Dy, ang tao ay may tatlong mahahalagang sangkap na nagpapabukod-tangi sa kanya sa iba pang nilikha. Alin sa mga sumusunod ang tatlong mahahalagang sangkap?
a.) A. Mata, Tainga, Paa
b.) B. Cellphone, Damit, Alahas
c.) . Puso, Mata, Bunganga
d.) D. Isip, Puso, Kamay o Katawan
3.) 3. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa katangian ng isip?
a.) A. Ang isip ay may kapangyarihang mag-alala
b.) B. Ang isip ay may kapangyarihang mangatwiran
c.) C. Ang isip ay may kapangyarihang maglapat ng pagpapasya
d.) D. Ang isip ay may kapangyarihang umunawa sa kahulugan ng buhay
4.) 4. Ano ang pangunahing gamit ng isip?
a.) A. Mag-isip
b.) B. Umunawa
c.) C. Magpasya
d.) D. Magtimbang ng esensya ng buhay

5.) Alin sa mga sumsunod ang tunguhin ng kilos-loob?
a.) A. Kabutihan
b.) B. Katotohanan
c.) C. Kaalaman
d.) D. Karunungan

6.) Paano tunay na mapamahalaan ng tao ang kanyang kilos?
a.) A. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng control sa sarili o disiplina
b.) B. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kalayaan at kilos-loo
c.) C. Sa pamamagitan ng pagdaan sa mahabang proseso ng pag-iisip at pamimili
d.) D. Sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga taong nakaaalam at puno ng karanasan

7.) Alin sa mga sumusunod na tungkulin ang nararapat upang mabigyan ng tao ang halaga ng kanyang isip at kilos-loob?
a.) A. Kilalanin,sanayin,at gawing ganap
b.) B. Sanayin paunlarin at gawing ganap
c.) C. Pagtibayin,kilalanin at gawing ganap
d.) D. Kilalanin, sanayin, paunlarin at gawing ganap
8.) Analohiya: Isip: Kapangyarihang mangatwiran —kilos-loob :____________________________
a.) A. Kapangyarihang magnilay,sumangguni, magpasya at kumilos
b.) B. Kapangyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang pinili
c.) C. Kapanyarihang magnilay, pumili, magpasya at isakatuparan ang pasya
d.) D. Kapangyarihang makadama, kilalanin ang nadarama at ibahagi ang nadarama
9.) Sa larangan ng lakas, alin o sino ang nakahihigit?
a.) A. Mga ibon dahil mataas sila sa paglipad
b.) B. Mga isda, matagal at malalim silang nakalalangoy sa tubig
c.) C. Ang tao dahil nagagawa nito ang lahat na nabanggit nang higit pa
d.) D. Ang mga hayop sa gubat dahil kaya nilang tumakbo ng mabilis at umakyat sa mataas na puno ng kahoy

10.) Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na ang tao ay may katangiang “ pagkapanginoon”?
a.) A. Siya lamang ang may isip
b.) B. Siya ay isang hari ng mga nilikha
c.) C. May kapangyarihan siyang gamitin ang lahat ng nilikha
d.) D. May tungkulin siyang pangalagaan ang iba pang nilikha

Answer:

Q2

1.

2.d

3.c

4.c

5.

6.a

7.d

8.c

9.c

10.d

Explanation:

step by step


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.