Activity 3. Find the Greatest Common Factor (GCF) of each pair of numbers using Continuous Division. 1. 7 21 and 28 4. 11 22 and 11 3 4 2 1 GCF : ____ GCF : ____ 2. 7 21 and 35 5. 3 15 and 45 3 5 5 5 15 GCF : ____ 1 3 GCF : ____ 3. 2 12 and 24 2 6 12 3 3 6 1 2 GCF : ____

24 sec read


Activity 3. Find the Greatest Common Factor (GCF) of each pair of numbers using Continuous Division. 1. 7 21 and 28 4. 11 22 and 11 3 4 2 1 GCF : ____ GCF : ____ 2. 7 21 and 35 5. 3 15 and 45 3 5 5 5 15 GCF : ____ 1 3 GCF : ____ 3. 2 12 and 24 2 6 12 3 3 6 1 2 GCF : ____​

58693495b4f30c38159ec171297079b6

Step-by-step explanation:

1. Ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang

nakakakuha ng pantay na karapatan at paggalang

tulad sa kalalakihan.

2. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon

dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan.

3. Isa pa, tumaas ang pagkakataon para sa mga babae

pagdating sa edukasyon.

4. Mayroon pa ring mga kompanya na hindi

makatarungan ang pagtrato sa mga babaing lider

nito.

5. Marami pa ring dapat magbago sa kalagayan ng

kababaihan sa Taiwan at malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.