Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Pagnilayan ang mga sumunod na larawan, sa ibaba. Ito ay mga kuha sa Rodriguez, Rizal pagkatapos manalasa ang, bagyong Ulysses noong Nobyembre 11-12, 2020. Sa iyong sagutang papel,, sagutin ang mga sumusunod na tanong., 1. Ano ang iyong naramdaman habang tinitingnan at pinagninilayan ang, mga larawan? Ipaliwanag ang iyong naramdaman., 2. Paano, mo maipapakita ang pagiging bukas-palad mga taong, naapektuhan ng kalamidad?, 3. Maaari ka bang maging bukas-palad kahit sa panahon na wala pang, kalamidad? Paano?, sa

17 sec read


Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Pagnilayan ang mga sumunod na larawan


sa ibaba. Ito ay mga kuha sa Rodriguez, Rizal pagkatapos manalasa ang
bagyong Ulysses noong Nobyembre 11-12, 2020. Sa iyong sagutang papel,
sagutin ang mga sumusunod na tanong.
1. Ano ang iyong naramdaman habang tinitingnan at pinagninilayan ang
mga larawan? Ipaliwanag ang iyong naramdaman.
2. Paano
mo maipapakita ang pagiging bukas-palad mga taong
naapektuhan ng kalamidad?
3. Maaari ka bang maging bukas-palad kahit sa panahon na wala pang
kalamidad? Paano?
sa​

527a96ac6c49b24f843d01f86bc5ce1a

Answer:

where po ba ang mga larawan?


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.