Gumawa ng editorial tungkol sa pag hihikayat para magpabakuna., 50 words pababa.patulong po!

1 min read


Gumawa ng editorial tungkol sa pag hihikayat para magpabakuna.

50 words pababa.patulong po!​

Answer:

2021

Ang mga bakuna ay nananatiling pinakamakapangyarihang kasangkapan laban sa COVID-19, kasama na ang Delta variant. Gayunpaman, ang Delta variant ay humahawa sa maliit na porsiyento ng mga nabakunahan — na nananatili pa ring malakas na protektado laban sa malubhang sakit, pagpapaospital, at pagkamatay. Sa mga pagkakataong iyon ng impeksiyon sa mga nabakunahang tao, ang panakip sa mukha ay nakakapagpigil sa karagdagang pagkalat. Hinihikayat ng mga opisyal ng pangkalusugan ng Bay Area ang lahat ng hindi pa nabakunahang residente na nasa edad na 5 at pataas na magpabakuna sa lalong madaling panahon. Ang bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nangangailangan ng pagsusuot ng maskara na may maayos na kasya sa loob ng mga pampubliko at hindi pampublikong lugar.

Kabilang sa Hunyo 21, 2021 na kautusan sa pangkalusugan ang mga rekomendasyon upang panatilihing ligtas ang komunidad mula sa COVID-19: (1) magpabakuna; (2) magpatuloy na bigyang-diin ang mga panlabas na aktibidad; (3) iwasang magbiyahe kung kayo ay hindi ganap na nabakunahan; at (4) magpatuloy na regular na magpasuri para sa COVID-19 kung kayo ay hindi ganap na nabakunahan at, anuman ang katayuan ng pagbabakuna, magpasuri kaagad kung kayo ay mayroong mga sintomas ng COVID-19. Ang Mayo 18, 2021 na Lokal na Kautusan sa Pangkalusugan ay tinanggal, maliban para sa mga negosyo o entidad ng gobyerno na hindi pa nakakumpleto ng dalawang round ng pagtiyak ng katayuan ng pagbabakuna ng kanilang mga manggagawa—ang unang round para sa lahat ng manggagawa at pangalawang round para sa mga hindi nagpahiwatig na sila ay ganap na nabakunahan. Para sa mga entidad na iyon, sa sandaling nakumpleto ang pangalawang round, ang Mayo 18 na Kautusan ay hindi na rin nalalapat sa kanila. Lahat ng entidad ay dapat magpanatili ng kanilang mga rekord ng pagsunod sa panahon ng mga regulasyon ng Cal/OSHA.


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.