Mga Galy na Two: Panuto: Sagutin ang mga sumusunod. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel., 1. Ano ang paksa ng sanaysay na binasa?, 2. Ano ang layunin nito? , 3. Ano ang masasabi no sa pagkakabuo ng sanaysay? Ipaliwanag, 4. Paano masasalarnin ng sanaysay ang kalagayan ng Pilipinas dulot ng pandemya?, About sa Covid 19

10 sec read


Mga Galy na Two: Panuto: Sagutin ang mga sumusunod. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.


1. Ano ang paksa ng sanaysay na binasa?
2. Ano ang layunin nito?
3. Ano ang masasabi no sa pagkakabuo ng sanaysay? Ipaliwanag
4. Paano masasalarnin ng sanaysay ang kalagayan ng Pilipinas dulot ng pandemya?

About sa Covid 19​

12345678901234567890


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.