Pa help, pasagot ng maayos, Ano ang gagawin mo sa situation

2 min read


Pa help
pasagot ng maayos
Ano ang gagawin mo sa situation​

4c47b7bd0c0d3921c634cf79e94bbbcd

Answer:

Panuto: Iugnay sa pamamagitan ng guhit ang mga hamon sa gawaing pangkabuhayan sa hanay A sa bawat

oportunidad nito na makikita sa hanay B.

Tayain Natin

A. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na katanungan. Bilugan ang letra ng

tamang sagot.

1. Ano ang magiging epekto ng hindi maayos na kalsada, tulay, at iba pang

imprastraktura sa mga sa gawaing pangkabuhayan ng bansa?

A. Malaki ang kikitain ng mga magsasaka at mangingisda.

B. Mapapabilis ang paglago ng inaangkat na mga produkto.

C. Mapapadali ang pag-angkat ng mga produkto papunta sa iba’t-ibang bayan.

D. Napapabagal ang transportasyon ng mga produkto kung kaya’t hindi mapaabot sa merkado ang mga

sariwang gulay at isda.

2. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hamon sa gawaing

pangkabuhayan ng magsasaka?

A. Paggamit ng mga makabagong teknolohiya para mapabilis ang produksiyon.

B. Limitadong pondo na pinagkaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka.

C. Impormasyon sa mga bagong pag-aaral at pananaliksik upang gumanda ang ani at dumami ang

produksiyon.

D. Paghikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka at linangin ang mga lupain sa kani-kanilang

mga probinsiya.

3. Paano nakatutulong ang mga oportunidad na dumarating para sa gawaing pangkabuhayan ng bansa?

A. Lumalaki ang mga produktong agrikultural ng bansa.

B. Nakakaiwas sa mga sakunang dumarating sa bansa.

C. Pagdami ng angkat na produkto ng magsasaka at mangingisda.

D. Nakapagbibigay ng pagkakataon upang lalong mapaunlad ang mga gawaing pangkabuhayan at

ekonomiya ng bansa.

4. Alin sa mga pangungusap ang maituturing na isa sa matinding hamon na

nararanasan ng ating mga mangingisda?

A. Pagkakaroon ng makabagong kagamitan sa pangingisda.

B. Pagkakaroon ng climate change o pagbabago ng klima sa mundo.

C. Pagpapatayo ng planta ng yelo para imbakan ng mga nahuling isda.

D. Paglunsad ng mga programang nakatutulong sa industriya ng mga mangingisda.

Hamon Ko, Tapatan Mo!

Sikapin Mong Malagpasan Ako!

Suriin Natin

1. Kakulangan ng kaalaman

sa pangingisda.

2. Kakulangan ng pondo ng

mga mangingisda.

3. Mabagal na produksiyon

ng mga produktong

agrikultural tulad ng palay,

mais, tubo at iba pa.

A. Makabagong teknolohiya

sa pagsasaka.

B. Pag-aangkat ng mga

produkto sa ibang bansa.

C. Pagpapautang ng pamahalaan ng

Puhunan na may maliit na interest.

D. Paggawa ng bagong kurikulum

para sa mga kurso sa marine at fishing.

Hanay A – HAMON Hanay B – OPORTUNIDAD

5. Ang pagbabago ng klima at iba pang likas na pangyayari tulad ng kalamidad at El Niño Phenomenon ay

kabilang sa mga hamon sa gawaing pangkabuhayan. Ano ang ibig ipakahulugan nito?

A. Malaki ang epekto ng kalikasan sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa.

B. Dapat puro oportunidad na lamang ang iisipin ng mga magsasaka at mangingisda.

C. Maraming hinaharap na hamon at oportunidad ang mga gawaing pangkabuhayan ng bansa.

D. Kailangan ng mga magsasaka at mangingisda na maging matatag sa pagharap ng mga pagsubok

dahil aasahang marami pang darating na iba pang mga hamon.

B. Isulat patlang ang H kung ang tinutukoy sa pangungusap ay hamon sa gawaing pangkabuhayan ng

bansa at O naman kung ito ay oportunidad.

________1. Pagkakaroon ng mga kooperatibang naglalayong masupurtahan ang

maliliit na mangingisda.

________2. Impormasyon sa mga bagong pag-aaral at pananaliksik upang gumanda

ang ani at dumami ang produksiyon.

________3. Mga suliranin sa kalikasan at pagbabago ng panahon tulad ng El

Niño phenomenon o mahabang panahon ng tag-init.

________4. Paglulunsad ng mga programang makatutulong sa pagpapaunlad ng

industriya ng pangingisda tulad ng Blue Revolution o Biyayang Dagat.

________5. Hindi maayos na mga imprastraktura tulad ng kalsada, tulay, at iba pa

na nagpapabagal sa transportasyon ng mga produktong dagat kung

kaya’t hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda.

Explanation:

No explenation justgo with it


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.