Panuto: Isulat ang tsek)kung ang pahayag ay nagsasaad ng paghihinuha, ng katangian ng isang mabuti at tunay na kaibigan at ekis (X), naman kung hindi at ipaliwanag. Isulat ang sagot sa patlang bago, ang bilang, disse, 11. Nagtataglay ng katangian na nakapagpapasaya sa atin,, lalong-lalo na sa oras ng kapighatian., 12. Mahirap maglaan ng panahon at pasensya na makinig sa mga, hinaing o suliranin ng kaibigan., 13. May tiwala, pagsasakripisyo at pagmamahal na inialay sa, kanyang kaibigan., 14. Bukas ang kababaang loob at pagpapatawad sa oras ng di, pagkakaintindihan at mga suliranin., 15. Nabubuo ang pagkakaibigan na may pagbibigay at pagtanggap sa, kahinaan at kakayahan ng bawat indibiwal.

23 sec read


Panuto: Isulat ang tsek)kung ang pahayag ay nagsasaad ng paghihinuha


ng katangian ng isang mabuti at tunay na kaibigan at ekis (X)
naman kung hindi at ipaliwanag. Isulat ang sagot sa patlang bago
ang bilang
disse
11. Nagtataglay ng katangian na nakapagpapasaya sa atin,
lalong-lalo na sa oras ng kapighatian.
12. Mahirap maglaan ng panahon at pasensya na makinig sa mga
hinaing o suliranin ng kaibigan.
13. May tiwala, pagsasakripisyo at pagmamahal na inialay sa
kanyang kaibigan.
14. Bukas ang kababaang loob at pagpapatawad sa oras ng di
pagkakaintindihan at mga suliranin.
15. Nabubuo ang pagkakaibigan na may pagbibigay at pagtanggap sa
kahinaan at kakayahan ng bawat indibiwal.​

Answer:

Check at Ekis

  1. X

Explanation:

Hope Its Helps

Like My Answer please

\huge{\colorbox{Black}{\color{aqua}{\tt{JustAnswer23}}}}


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.