u”II. Panuto: Basahin at isulat sa patlang ang titik ng wastong sagot. 11. Layunin ng batas na ito na masukol ang mga gerilyang nagtatago sa mga liblib na pook o A Batas Sedisyon B. Batas Rekonsentrasyon C. Batas sa Watawat D. Batas B 12. Ang kauna-unahang gobernador militar na sinundan nina Heneral Elwell Otis at Heneral A. Wesley Meritt B. William McKinley C. John Spooner D. William 13. Ipinasa ito ng Philippine Commission noong Nobyembre 4, 1901 ng kung saan ipinagb paspuna at paglaban sa pamamahala ng mga Amerikano A. Batas Sedisyon B. Batas Rekonsentrasyon C. Batas sa Watawat D. Batas 14. Ipinagbawal ang pagsapi ng mga Pilipino sa mga pangkat na tahasang tumututol sa pa dayuhan A. Batas Sedisyon B. Batas Rekonsentrasyon C. Batas sa Watawat D. Batas 15. Ang patakaran na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararami nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa A. Pamahalaang Militar B. Pamahalaang Sibil C. Patakarang Pasipikasyon D. Pa 16. Sa batas na ito ipinagbawal ang pagwagayway ng bandilang Pilipino sa anumang pas lugar sa bansa mula 1907-1918 A. Batas Sedisyon B. Batas Rekonsentrasyon C. Batas sa Watawat D. Bat 17. Ipinatupad ang patakarang ito upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng k Amerikano A. Pamahalaang Militar B. Pamahalaang Sibil C. Patakarang Pasipikasyon 18. Sa pamahalaang ito, nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makalahok sa A. Pamahalaang Militar B. Pamahalaang Sibil C. Patakarang Pasipikasyon D 19. Bakit ibat ibang batas ang ipinalabas ng Amerika sa Pilipinas bago ipagkaloob an A. Dahil nais ng Amerika na handa na talaga ang mga Pilipino sa sariling Pan B. Dahil hindi nakitaan ng positibong pananaw ang mga Pilipino C. Dahil ang mga unang batas ay hindi akma sa bansa D. Dahil ang mga Pilipino ay hilaw pa sa pamamahala 20. Bakit nagtagumpay ang Misyong Os – Rox? A. Sapagkat maraming Amerikano ang pumanig sa pagnanais ng Pilipinas sa B. Sapagkat naging mahusay ang dalawang pinuno C. Sapagkat ito ay itinakda ng batas D. Sapagkat makapangyarihan ang Estados Unidos ant sa loob ng kahon at isulat sa patlang”

1 min read


II. Panuto: Basahin at isulat sa patlang ang titik ng wastong sagot. 11. Layunin ng batas na ito na masukol ang mga gerilyang nagtatago sa mga liblib na pook o A Batas Sedisyon B. Batas Rekonsentrasyon C. Batas sa Watawat D. Batas B 12. Ang kauna-unahang gobernador militar na sinundan nina Heneral Elwell Otis at Heneral A. Wesley Meritt B. William McKinley C. John Spooner D. William 13. Ipinasa ito ng Philippine Commission noong Nobyembre 4, 1901 ng kung saan ipinagb paspuna at paglaban sa pamamahala ng mga Amerikano A. Batas Sedisyon B. Batas Rekonsentrasyon C. Batas sa Watawat D. Batas 14. Ipinagbawal ang pagsapi ng mga Pilipino sa mga pangkat na tahasang tumututol sa pa dayuhan A. Batas Sedisyon B. Batas Rekonsentrasyon C. Batas sa Watawat D. Batas 15. Ang patakaran na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararami nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa A. Pamahalaang Militar B. Pamahalaang Sibil C. Patakarang Pasipikasyon D. Pa 16. Sa batas na ito ipinagbawal ang pagwagayway ng bandilang Pilipino sa anumang pas lugar sa bansa mula 1907-1918 A. Batas Sedisyon B. Batas Rekonsentrasyon C. Batas sa Watawat D. Bat 17. Ipinatupad ang patakarang ito upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng k Amerikano A. Pamahalaang Militar B. Pamahalaang Sibil C. Patakarang Pasipikasyon 18. Sa pamahalaang ito, nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makalahok sa A. Pamahalaang Militar B. Pamahalaang Sibil C. Patakarang Pasipikasyon D 19. Bakit ibat ibang batas ang ipinalabas ng Amerika sa Pilipinas bago ipagkaloob an A. Dahil nais ng Amerika na handa na talaga ang mga Pilipino sa sariling Pan B. Dahil hindi nakitaan ng positibong pananaw ang mga Pilipino C. Dahil ang mga unang batas ay hindi akma sa bansa D. Dahil ang mga Pilipino ay hilaw pa sa pamamahala 20. Bakit nagtagumpay ang Misyong Os – Rox? A. Sapagkat maraming Amerikano ang pumanig sa pagnanais ng Pilipinas sa B. Sapagkat naging mahusay ang dalawang pinuno C. Sapagkat ito ay itinakda ng batas D. Sapagkat makapangyarihan ang Estados Unidos ant sa loob ng kahon at isulat sa patlang​

Diba sa fire exit nalabas ang apoy


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.